Views

อยากฉีดโบท็อกเริ่มต้นยังไง – หมอไอซ์ พญ. ชนิกานต์ เทพรส

พญ. ชนิกานต์ เทพรส (หมอไอซ์)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine)

อยากฉีดโบท็อกเริ่มต้นยังไง – หมอไอซ์ พญ. ชนิกานต์ เทพรส

| ClubGig Youtube, Youtube Channel |